Osoba odpowiedzialna

KMJ pharma® Sp. z o.o. jako jedna z pierwszych firm na terenie Europy oferuje swoim klientom możliwość pełnienia obowiązków tzw. "osoby odpowiedzialnej" zapewniając i poświadczając tym samym za zgodność produktów z wymogami art. 3, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ust. 1, 2 i 5, a także z art. 20,21, 23 i 24. rozporządzenia WE nr 1223/2009.

Zgodnie z obowiązującym prawem do obrotu na terenie UE wprowadzane mogą być jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty została wyznaczona „osoba odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fizyczną. Osoba ta stanowi gwarancję spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny, oraz jest gwarancją bezpieczeństwa stosowania produktów. Zgodnie z art. 4 ww. rozporządzenia producent może wyznaczyć do pełnienia tej funkcji dowolną osobę/podmiot (mający siedzibę na terenie wspólnoty europejskiej), w tym firmę KMJ pharma® Sp. z o.o.

KMJ pharma® Sp. z o. o. pomoże Państwu zapewnić pełną zgodność produktów z obowiązującymi wymogami prawa oraz będzie sprawować nadzór nad bezpieczeństwem i jakością Państwa produktów, poprzez cykliczne przeglądy produktów, raportowanie działań niepożądanych oraz audyty zgodności produkcji z wymogami ISO 22716:2009 (GMP).