Nota prawna i polityka prywatności

Nota prawna

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a KMJ pharma® Sp. z o.o. nie mają mocy ani skutków prawnych.

 

Warunki i Zastrzeżenia

  1. Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukowa wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
  2. Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, logo KMJ pharma, bez pisemnej zgody KMJ pharma® Sp. z o.o. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody KMJ pharma® Sp. z o.o. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z KMJ pharma® Sp. z o.o.
  3. Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia KMJ pharma® Sp. z o.o. nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z własnych praw autorskich lub praw autorskich innych podmiotów.
  4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do KMJ pharma® Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do KMJ pharma® Sp. z o.o. lub innych podmiotów.
  5. Pomimo, że KMJ pharma® Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, KMJ pharma® Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, KMJ pharma® Sp. z o.o. nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. KMJ pharma® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu KMJ pharma® Sp. z o.o. lub osób trzecich.
  6. Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie Informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością KMJ pharma® Sp. z o.o. lub jego oddziałów i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. KMJ pharma® Sp. z o.o. może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji, know-how i technik zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów wykorzystujących powyższe informacje.
  7. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. KMJ pharma® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.

 

Polityka Prywatności

Gwarancja ochrony danych osobowych

Termin "dane osobowe" używany w Gwarancji obejmuje informacje takie jak: imię i nazwisko,  firma i jej adres, stanowisko oraz adres poczty elektronicznej, które służą do identyfikacji klienta. Frima KMJ pharma® Sp. z o.o.  nie będzie przetwarzała danych osobowych bez zgody klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do przestrzegania w pełni ogólnie przyjętych zasad ochrony tajemnicy. Zapewniamy, że podczas przetwarzania danych nasz personel stosuje się do rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i poufności.

 

Jak i kiedy zbieramy dane osobowe

Naszych serwisów nie wymaga rejestracji w żadnej formie, pozwalając odwiedzać nasze witryny bez zdradzania tożsamości. Jedyną drogą jaką klient może przekazać nam swoje dane osobowe jest przesłanie na nasz adres wiadomości e-mail zawierającej w/w dane.  
KMJ pharma® Sp. z o.o. może jedynie przetwarzać dane osobowe w ściśle określonych i ograniczonych celach w tym w celu wzajemnej współpracy, aby zaopatrzyć klienta w produkty lub zapewnić usługi, aby wystawić rachunek za żądane produkty lub usługi, aby oferować produkty lub usługi mogące zainteresować użytkownika lub aby porozumiewać się z użytkownikiem w innych celach. Informacje wysyłane do naszego działu obsługi klienta wykorzystywane są jedynie w celu rozwiązywania problemów użytkownika, poza tym są przechowywane jako poufne.

 

Nieujawnianie informacji

KMJ pharma® Sp. z o.o.  nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie rozprowadza w inny sposób danych osobowych klienta do osób trzecich. Jednakże, dane osobowe mogą wyjątkowo zostać przesłane do osób trzecich działających w imieniu lub w interesie KMJ pharma® Sp. z o.o.  albo w związku z działalnością handlową KMJ pharma® Sp. z o.o. , z zamiarem dalszego przetwarzania zgodnie z celem/celami, w których zostały pierwotnie zebrane.

Gdy ujawnienie danych osobowych osobom trzecim jest korzystne lub konieczne z jakiegokolwiek powodu, KMJ pharma® Sp. z o.o. , jeśli to możliwe postara się upewnić, że ujawniona tajemnica i zamierzony użytek są jasno określone.

Żadne dane, których ujawnienie mogłoby mieć szczególnie niekorzystne konsekwencje (np. informacje medyczne) nie będą udostępniane osobom trzecim, bez uprzedniej i wyrażonej wprost zgody klienta. Klient może później wycofać swoją zgodę. W razie wycofania zgody KMJ pharma® Sp. z o.o.   może nie być w stanie zrealizować pewnych żądań klienta. KMJ pharma® Sp. z o.o.   poinformuje, tam gdzie to wykonalne, osoby trzecie do których przesłano dane klienta, o cofnięciu przez niego zgody.

 

Prawo dostępu

Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji lub ma prawo żądać ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych jest przedmiotem wszystkich odpowiednich prawnych lub etycznych zobowiązań dotyczących wypełniania i przechowywania dokumentacji, nałożonych na KMJ pharma® Sp. z o.o.  

 

Bezpieczeństwo i poufność

Dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony tylko dla pracowników wykorzystujących te dane, którzy zostali przeszkoleni we właściwym korzystaniu z danych osobowych i przestrzegają rygorystycznie norm poufności. Pracownik naruszający warunki Ochrony Danych Osobowych zostanie odpowiednio ukarany. Stosowanie się personelu do naszego sposobu postępowania i procedur jest regularnie kontrolowane. Chociaż nie możemy zabezpieczyć się przed utratą, nadużyciem czy zmianą danych, staramy się zapobiegać takim nieszczęśliwym przypadkom.

 

Dane anonimowe i "ciasteczka"

Większość informacji, które KMJ pharma® Sp. z o.o.  potencjalnie może zbierać ze swoich witryn sieciowych, stanowią informacje anonimowe. Podczas odwiedzania naszych witryn nie zbieramy żadnych danych osobowych klienta.

Informacje anonimowe mogą być przetwarzane przez KMJ pharma® Sp. z o.o.  , aby poprawić treść naszych witryn i aby zestawić zebrane dane statystyczne na temat osób korzystających z naszych witryn, do wewnętrznych badań rynku. W tym celu KMJ pharma® Sp. z o.o. potencjalnie może umieścić "ciasteczka" zbierające w pierwszym rzędzie nazwy anonimowe informacje nt. użytkowników (np. adres domeny). "Ciasteczko" jest to informacja wysyłana do przeglądarki użytkownika i przechowywana na twardym dysku komputera użytkownika. "Ciasteczka" nie mogą same zidentyfikować użytkownika. "Ciasteczka" nie uszkadzają komputera. Przeglądarkę można ustawić tak, aby powiadamiała użytkownika o nadchodzących ciasteczkach, wówczas może on decydować czy je zaakceptować czy nie.

 

"Spamming"

KMJ pharma® Sp. z o.o.  nie będzie tolerować "spammingu". Terminem "spamming" określa się nieproszone listy elektroniczne, zazwyczaj o treści komercyjnej, przesyłane na okrągło, w dużych ilościach, do osób, z którymi nadawca nie miał uprzednio kontaktu lub które odmawiają przyjmowania takich wiadomości.

Jednakże, KMJ pharma® Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do informowania przez pocztę elektroniczną o produktach, informacjach medycznych lub innych informacjach, które uzna za istotne dla klienta, dając jednocześnie możliwość zrezygnowania z tej usługi.

 

KMJ PHARMA ® SP. Z O.O. - znak towarowy

Uprzejmie informujemy, że każde nieautoryzowane naruszenie nazwy "KMJ PHARMA"  jest znakiem zastrzeżonym i każde jego wykorzystanie bez wiedzy i zgody KMJ Pharma Sp. z o.o. będzie traktowane jako naruszenie praw i dobrego imienia firmy.