Nota prawna i polityka prywatności

Nota prawna

Dostęp oraz korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z Witryną i przeglądając ją, akceptuje się bez zastrzeżeń i ograniczeń wszystkie Warunki i Zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a KMJ pharma® Sp. z o.o. nie mają mocy ani skutków prawnych.

 

Warunki i Zastrzeżenia

 1. Informacje zawarte w tej Witrynie ("Informacje") można pobierać, wyświetlać oraz drukowa wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
 2. Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie każdego bez wyjątku ostrzeżenia o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich informacjach, które się pobiera. Jednakże, nie wolno rozprowadzać, zmieniać, przekazywać, przesyłać czy wykorzystywać zawartości tej Witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, logo KMJ pharma, bez pisemnej zgody KMJ pharma® Sp. z o.o. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w Warunkach i Zastrzeżeniach lub w tekście w Witrynie, bez pisemnej zgody KMJ pharma® Sp. z o.o. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w Witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z KMJ pharma® Sp. z o.o.
 3. Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia KMJ pharma® Sp. z o.o. nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z własnych praw autorskich lub praw autorskich innych podmiotów.
 4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do KMJ pharma® Sp. z o.o. lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do KMJ pharma® Sp. z o.o. lub innych podmiotów.
 5. Pomimo, że KMJ pharma® Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w Witrynie informacje były ścisłe i aktualne, KMJ pharma® Sp. z o.o. nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do Witryny w stanie niezmienionym. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, KMJ pharma® Sp. z o.o. nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej Witryny. KMJ pharma® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości swojej Witryny. KMJ pharma® Sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości swojej Witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu KMJ pharma® Sp. z o.o. lub osób trzecich.
 6. Wszystkie komunikaty i materiały przesyłane do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością. Wszelkie Informacje przekazywane lub wysłane stają się własnością KMJ pharma® Sp. z o.o. lub jego oddziałów i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie. KMJ pharma® Sp. z o.o. może swobodnie korzystać ze wszystkich idei, koncepcji, know-how i technik zawartych w przesłanych do Witryny komunikatach w dowolnym celu, włączając w to, lecz bez ograniczenia, opracowanie, wytwarzanie i sprzedaż produktów wykorzystujących powyższe informacje.
 7. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. KMJ pharma® Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji, oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.

 

Polityka Prywatności

POLITYKA COOKIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest KMJ pharma Sp. z o.o. ul. Jurczyńskiego 26/7, 92-306 Łódź wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w pod nr KRS 00000343073, NIP 728-273-77-77
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Panią/Pana, przetwarzane będą w celach:
  1. marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora,
   z wykorzystaniem kanałów komunikacji, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  2. planowania działań marketingowych oraz zarządzania ww. działaniami marketingowymi - na potrzeby wewnętrzne Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest optymalizacja działań marketingowych dotyczących produktów lub usług promowanych przez Administratora oraz ewidencja prowadzonych działań marketingowych;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panią/Panem
   a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Wobec Pani/Pana będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również
  w następstwie profilowania. Profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych,
  w szczególności takich jak: informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwo trzecie) w związku z prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem narzędzi pochodzących z serwisów społecznościowych, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących do analiz statystycznych,
  w tym zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników w szczególności takich jak m.in. Google Analytics, Facebook Pixel.

Okres przechowywania danych

 1. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 2. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
 3. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa

 1. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w większości przypadku nie pozwalają na identyfikację w związku z czym, aby skorzystać z przysługujących praw Administrator może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych informacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.

 PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookie oraz inne pokrewne technologie na stronach internetowych oraz aplikacjach, które służą do identyfikacji urządzenia końcowego (dalej: „Witryny”).
 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze lub innym urządzeniu za pomocą, którego Użytkownik korzysta z Witryny) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny.
 3. Pliki cookie zawierają najczęściej:
  • nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
  • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny,
  • indywidualny numer.
 4. Podmiotem stosującym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp w ramach Witryny jest Administrator.
 5. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez stałych partnerów współpracujących z KMJ pharma Sp. z o.o.
 6. Informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych informacji. W szczególności Witryna nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych lub innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.
 8. Pliki cookies wykorzystywane są do:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych oraz umożliwiają ulepszanie stron internetowych w zakresie ich budowy i zawartych w nich treści;
  • utrzymania sesji Użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • zapewnienia bezpieczeństwa działania Witryny.
 1. Witryna stosuje:
  • pliki cookies „sesyjne”, o charakterze tymczasowym, które przechowywane są
   w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • pliki cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia ich ważności lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.
 1. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;
  • pliki cookies „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;
  • pliki cookies „funkcjonalne”, przechowujące wybrane przez Użytkownika ustawienia np. wygląd strony internetowej itp.;
  • pliki „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Przeglądarki internetowe zasadniczo dopuszczają przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik Witryny może ograniczyć stosowanie plików cookie.
 3. W każdym czasie możliwe jest dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny. Zmiany ustawień mogą prowadzić do automatycznej blokady obsługi plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika może wpływać na niektóre funkcjonalności stron internetowych Witryny.
 5. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobach ich obsługi dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.
 6. Zmiana niniejszej Polityki nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści na Witrynie z nową datą.

"Spamming"

KMJ pharma® Sp. z o.o.  nie będzie tolerować "spammingu". Terminem "spamming" określa się nieproszone listy elektroniczne, zazwyczaj o treści komercyjnej, przesyłane na okrągło, w dużych ilościach, do osób, z którymi nadawca nie miał uprzednio kontaktu lub które odmawiają przyjmowania takich wiadomości.

Jednakże, KMJ pharma® Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do informowania przez pocztę elektroniczną o produktach, informacjach medycznych lub innych informacjach, które uzna za istotne dla klienta, dając jednocześnie możliwość zrezygnowania z tej usługi.

 

KMJ PHARMA ® SP. Z O.O. - znak towarowy

Uprzejmie informujemy, że każde nieautoryzowane naruszenie nazwy "KMJ PHARMA"  jest znakiem zastrzeżonym i każde jego wykorzystanie bez wiedzy i zgody KMJ Pharma Sp. z o.o. będzie traktowane jako naruszenie praw i dobrego imienia firmy.