EC REP

KMJ pharma® Sp. z o.o. jako firma doradcza oferuje swoim klientom możliwość pełnienia funkcji  Autoryzowanego Przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej.

Autoryzowany przedstawiciel (E.A.R lub EC REP) jest jednostką prawną wyznaczoną do reprezentowania wytwórcy (mającego siedzibę poza EOG) oraz działania w jego imieniu na terenie UE. "EC REP" odpowiada za zapewnienie wysokiej jakości wyrobów medycznych  oraz ich zgodność z wymogami prawa obowiązującymi na terenie Wspólnoty. W związku z powyższym do firmy pełniącej funkcję Autoryzowanego Przedstawiciela mogą zwracać się (zamiast do wytwórcy), władze i instytucje państw członkowskich we wszelkich sprawach dotyczących wyrobów medycznych.